Chaty a chalupy s přímými kontakty na majitele

Nové objekty přímo na váš e-mail

Souhlasím s podmínkami a

Odběr e-mailů můžete odhlásit přijetím prvního e-mailu.

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto podmínky platí pouze pro klienty objednávající pobyt přímou Agentura CHATA

Podmínky pro zveřejnění objektu na stránkách www.agenturachata.cz 

1. Úvod

Všeobecné podmínky jsou součástí nabídkového katalogu agentury Chata, a upravují vzájemné vztahy mezi zákazníkem a agenturou. Všeobecné podmínky jsou pro všechny zúčastněné strany závazné a závaznou objednávkou (viz bod 3.) nabývají povahy smlouvy v souladu s platnými právními předpisy.

Agentura zajišťuje pouze pobyty, dopravu na místo a zpět si zajišťuje a hradí zákazník sám.

Smluvní vztah vzniká mezi majitelem objektu a rekreantem - Agentura CHATA je pouze zprostředkovatelem.

2. Doba pronájmu

Agentura zajišťuje převážně týdenní pobyty a jejich násobky. Toto platí pro sezónní pobyty. Mimo sezónu jsou možné pobyty kratší. Silvestrovské pobyty mají specifické termíny.

 • Letní sezóna (zpravidla 15. červen - 15. září) Pobyty převážně týdenní a to od soboty do soboty nebo neděle - neděle.
 • Zimní sezóna (prosinec - březen)
 • Celoroční pronájem (leden - prosinec)
 • Silvestr - individuálně podle možností a požadavků

Pobyt začíná v sobotu nebo v neděli mezi 14:00 a 16:00 hod. V tuto dobu se také můžete zkontaktovat s Agenturou. Konec pobytu je v sobotu nebo neděli do 10:00. U některých objektů může být doba začátku a ukončení pobytu stanovena jinak. V tomto případě bude zákazník informován při potvrzení objednávky. Individuální přizpůsobení začátku a konce pobytu podle přání zákazníka je nutno předem dohodnout s majitelem objektu.

V případě neočekávaných okolností, kdy nelze klienta ubytovat v jím vybraném objektu, je majitel oprávněn ubytovat klienty v jiném objektu stejné kvality a ve stejné lokalitě.

Pokud zákazník na pobyt nenastoupí bez předchozího odhlášení, případně jej přeruší v době pobytu, bude postupováno jako v případě stornování pobytu 0-10 dní před pobytem - viz bod 7.

3. Objednávka

Rekreační pobyt lze předběžně objednat telefonicky, písemně, faxem nebo osobně. Na písemné (faxové) objednávce doporučujeme uvádět náhradní objekt nebo náhradní termín (případně obojí). Pokud je objekt v požadovaném termínu volný, agentura písemně potvrdí objednávku a současně zašle vyúčtování zálohy (obvykle ve výši 60% celkové ceny) a doplatku.

V případě dodatečného vystavení faktury pro zaměstnavatele jednorázový poplatek činí 200,-Kč.

Zaplacením zálohy se objednávka stane závaznou a zákazník se tím zaváže dodržovat Všeobecné podmínky. Agentura zákazníkovi po zaplacení zálohy vystaví ubytovací poukaz. ( Nejpozději však 15 dnů před nástupem na objekt). V případě ubytování v penzionu nebo v hotelu je ubytovací poukaz vystaven až po zaplacení celé částky. Pokud není záloha zaplacena v termínu uvedeném na potvrzení objednávky, je tato skutečnost agenturou chápána jako zrušení objednávky a objekt dále bude uvolněn pro další zájemce.

4. Cena pobytu a forma úhrady

Cena za pobyt je uvedena v ceníku, který je přílohou katalogu a je vykalkulována pro standardní dobu pronájmu, to je denní, případně týdenní sazba. Pokud je dohodnuta individuální doba pronájmu, může se cena lišit od ceny uvedené v katalogu. Doplatek k zaplacené záloze bude uhrazen před nastoupením pobytu podle pokynů uvedených na potvrzení objednávky. Pokud nebude doplatek uhrazen před začátkem pobytu, majitel objektu má právo ubytování odmítnout a dále bude postupováno jako v případě stornování pobytu 0-10 dní před pobytem - viz bod 7.

Cena pronájmu v Silvestrovském termínu je individuální

Cena pobytu neobsahuje speciální poplatky, ty mohou být u některých objektů požadovány:

 • poplatek za rekreační pobyt pro městský úřad
 • poplatek za energie ( zpravidla el. energii )
 • poplatek za povlečení - ( na některých objektech není poskytováno )
 • poplatek za domácí zvíře
 • parkovné
 • nadstandardní služby (zapůjčení loďky, jízdních kol apod.)

Tyto poplatky se platí na místě majiteli a zákazník je zpravidla na tuto skutečnost předem upozorněn. Obvykle při obdržení Ubytovacího poukazu.

Majitel objektu má právo při nástupu vybrat od zákazníka zálohu na případné poškození objektu nebo jeho zařízení, obvykle ve výši 500,- až 2 000,- Kč. Tato záloha je při ukončení pobytu vrácena (v případě poškození majetku po odečtení úhrady za škody).

Platba zálohy a doplatku může být uskutečněna v hotovosti, složenkou nebo bankovním převodem. Pokud je doplatek placen při nástupu majiteli, platí se v hotovosti.

5. Práva a povinnosti zákazníka

5.1. Zákazník má právo
 • Být řádně informován agenturou
 • Využívat veškerých objednaných a zaplacených služeb bez podstatných změn podmínek ze strany agentury. Změna ceny o max. 10% se nepovažuje za podstatnou změnu podmínek pronájmu.
 • Stornovat pobyt kdykoliv před započetím v souladu se stornovacími podmínkami - bod 7
 • Při vážném porušení ubytovacích podmínek ze strany majitele (pronajímatele) objektu má zákazník právo při ukončení pobytu požadovat slevu. Za technický a hygienický stav objektu vždy odpovídá majitel.
5.2. Povinnosti zákazníka
 • Včas zaplatit dohodnuté zálohy a doplatky
 • Dodržovat sjednané podmínky pobytu - zejména dohodnutý počet osob. Počet lůžek stanoví maximální počet osob, které mohou být v objektu ubytovány. Toto se vztahuje i na pozemek, který k objektu patří. Pokud v objektu nebo na pozemku objektu bude ubytován větší počet osob, majitel má právo okamžitě bez náhrady pobyt ukončit.
 • Seznámit se se stavem objektu při nástupu rekreace - na dodatečné reklamace nemůže být brán zřetel ( s vyjímkou vad skrytých ).
 • Pobytu se musí zúčastnit alespoň jedna osoba starší 18 let
 • Dodržovat pokyny majitele objektu
 • Chránit pronajatý objekt a jeho zařízení před poškozením a zcizením
 • Kontaktovat majitele objektu minimálně 10 dnů před nástupem na objekt. Při prodeji na poslední chvíli v nejbližším možném termínu po doručení Ubytovacího poukazu.

6. Povinnosti a práva agentury

6.1. Agentura má povinnost

- Zajistit všechna práva zákazníka uvedená v bodě 5.1 - Klient odesláním objednávky potvrzuje svůj souhlas s uložením jeho osobních dat v databázi Agentura Chata, tato se zavazuje k použití těchto dat pouze k interním účelům týkajících se objednávek klienta.

6.2. Agentura má právo

Zrušit pobyt v případě nepředpokládaných okolností a to s náhradou 100% zálohy. V případech, které nemůže ovlivnit (výrazné ekonomické změny, změny podmínek ze strany majitelů, živelné pohromy a jiné nepředvídatelné okolnosti), na tyto podstatné změny:

 • Změna termínu pobytu ( po dohodě s klientem v případě např. záplav, poškození objektu, nemožnosti ubytování…)
 • Změna ceny pobytu a to max. o 10% ( nad 10% má zákazník právo na vrácení 100% zálohy )
 • Změna místa pobytu ( po dohodě s klientem v případě např. záplav, poškození objektu…)

7. Stornovací podmínky

Pokud zákazník zruší závazně objednaný pobyt, agentura vybírá stornovací poplatky. Storno musí být písemně a počítá se den doručení na adresu Agentury CHATA. Jejich výše je odvozena od ceny pobytu v závislosti na době zrušení objednávky:

 • 40 a více dnů před nástupem - 10%z celkové ceny pobytu + 300,- Kč
 • 40 - 10 dnů před nástupe - 65% z ceny pobytu ( maximálně však do výše zálohy )
 • 10 - 0 dnů před nástupem - 60-100% z ceny pobytu
 • Stornování během pobytu: v případě vážných důvodů dohoda s majitelem na vyrovnání pobytu.

V případě neodůvodněného odjezdu storno 100% z ceny pobytu.

8. Reklamace

V případě zjištění závad bude zákazník uplatňovat reklamaci ihned na místě u majitele objektu nebo jím pověřené osoby (správce apod.), aby mohla být učiněna náprava.

Reklamace na služby agentury může zákazník uplatňovat přímo u agentury. Tyto reklamace musí být podány písemně v zákonem dané lhůtě po ukončení pobytu a to zásadně s vyjádřením majitele nebo jím pověřeného zástupce k reklamovaným skutečnostem. Na jiné či pozdější reklamace nebude brán zřetel.

9. Pojištění

Za úrazy, poškození majetku, ztrátu či odcizení majetku po celou dobu rekreačního pobytu agentura neodpovídá. Doporučujeme proto před odjezdem uzavřít pojištění pro cesty a pobyt.

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Platnost podmínek

Tyto Všeobecné podmínky nabývají účinnosti 1.2.2006. Platnost je omezena vyhlášením nových Všeobecných podmínek.

10.2 Změna podmínek

Platnost těchto podmínek může být individuálně upravena výhradně písemnou formou.

10.3 Zasláním objednávky, či dotazu souhlasí klient se zasíláním aktualit, akcí či tipů.

( Toto je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. )

10.4 Možnost reklamace vybavenosti objektů

Objekty které nabízíme našim klientům, jsou určeny pro rekreační pobyty - proto je málokterý vybaven stejně jako byty k trvalému bydlení, popřípadě hotely. Není proto možné reklamovat starší vybavení objektů, menší prostory, vybavení kuchyně, či strmější schodiště. Vybavení objektu je vždy popsáno v katalogu a reklamovat lze pouze absenci popsaného ( chybějící vana, možnost vaření atd. ). Případné problémy je třeba prioritně řešit na místě s majitelem objektu. Pokud klient samovolně opustí objekt před koncem pobytu bez předchozí dohody či konzultace jak s majitelem objektu, tak i s agenturou, nemá nárok na žádnou náhradu již uhrazených záloh za pobyt. Věříme, že nedorozumění bude co nejméně, vzhledem k tomu, že většinu objektů jsme sami navštívili. Zkušenosti z minulých let nám v tomto dávají zapravdu.

Případné spory mezi Agentura CHATA a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak Agentura CHATA doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na Agentura CHATA pro vyřešení nastalé situace.

 

Povinosti objednavatele - majitele objektu

- Publikování výrazů, informací či fotografií které jsou v rozporu se zákony ČR a se slušnými mravy nebo jsou jinak nevhodné pro uveřejnění.

- Reklam konkurenčních portálů a informací, které by mohly poškodit provozovatele.

- Objednatel je odpovědný za data, která poskytl provozovateli.

Povinnosti provozovatele webu

- Zviditelnit objekt po uhrazení platby na dobu minimálně 12 měsíců.

- Provozovatel nenese zodpovědnost za data uveřejněná majitelem či pronajímatelem objektu.

- Provozovatel bude respektovat zákon o ochraně osobních údajů a data o objednavatelích nepředá třetím stranám.

- Provozovatel je oprávněn s objednatelem komunikovat telefonicky, elektronickou formou případně jinou, dohodnutou formou.

- Provozovatel je oprávněn použít e-mailový kontakt pro nabídky webu provozovatele. 

Tato pravidla platí od 15.12.2014 až do změny pravidel

Pozor!


Opravdu chcete danou akci provést?


Ano Neprovádět akci